කෝවිඩ් මඩින හෙළ වෙද ඔසු

“කෝවිඩ් මාරයාට ගොදුරක් නොවන්නට දේශීය හෙළ ඔසු සහ පිළියම්” 🍃👩‍⚕️

SLIIT ලියෝ සමාජය 🦁 විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ කෝවිඩ් මඩින හෙළ වෙද ඔසු ව්‍යාපෘතිය අති සාර්ථක ලෙස නිමා විය

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා දායකත්වය සැපයූ මෙන්ම මේ සඳහා සහභාගී වූ ඔබ සියලු දෙනාට අපගේ හෘදයාංගම ස්තූතිය පුද කරමු. 🙏🙏
නැවතත් මෙවැනි ව්‍යාපෘතියකින් හමු වන තුර නිවසට වී සිටිමින් ඔබගේත් හා අන් අයගේත් ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගන්න 🤝🤝

කෝවිඩ් මැඩලමු ! රට සුරකිමු!..

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts