අපිට හෙටක්

වෘත්තීමය ජීවිතය තුළ සැබෑ නායකයකු ලෙස නැගී සිටීම ඔබට අභියෝගයක් ද❓

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණික ආයතනයේ (SLIIT) ලියෝ සමාජය 🦁 විසින් “අපිට හෙටක්” තාරුණ්‍යය බලගැන්වීම සඳහා සංවිධානය  කරනු ලබන විද්වත් කතිකාව

හිටපු හමුදාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 💛

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

No Related Post