දීඝායු

දීඝායු – Deeghayu🧬💉💊

දියවැඩියාවෙන් තොර හෙටක් උදෙසා…….🌏🩸

දිය වැඩියා මාරයාගේ 💊 බිලි ගැනීමට තිත තබා, ඔහුගේ තවත් ගොදුරක් නොවීමට වග බලා ගමු. ලැබූ ආයූ දියවැඩියා මාරයාගේ දෙපා මුල තැබීමට පෙර මදක් සිතන්න. ඔබ මේ අදුරේ හෙලන්නේ ඔබේම ආදරණීයන්ගේ සිහින විය හැකිය. ඔබේ දෙපා දෑත්මෙන් සුරැකීමට 👨‍⚕️🩺 “වෛද්‍ය චමත් වීරකෝන් සමගින් SLIIT ලියෝ කුලේ🦁 දරනා මෙම වෑයම සමග අත්වැල් බැදගැනීමට කරනා ආරාධනාවයී මේ. එන්න අපි දැනුවත් වෙමු.✨🎧

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts