සොබා

නිරන්තරයෙන් සිදුවන පරිසර දූෂණය හේතුවෙන් වියැකී යන ශ්‍රී ලාංකීය අපගේ කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය රැක ගැනීම අපගේ පරම යුතුකමකි!✨

එන්න,
කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය රැකගැන්මේ වටිනාකම පිළිබඳව සංවාදාත්මක හෝරාව සමඟින් වියැකෙන මිහිමවට ප්‍රාණය දෙන්නට !

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts