අකුර – September

“අකුර” – නැණ ඇසින් ලොව දකින්නට..

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයේ ලියෝ සමාජය (SLIIT Leo Club) මඟින් අඛණ්ඩව සංවිධානය කරනු ලබන “අකුර” ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියරය කොළඹ 14, විජයබා මහා විද්‍යාලයේදී 2023 සැප්තැම්බර් 21 වන දින සාර්ථකව සිදුකරන ලදී. මෙහිදී එම විදුහලේ 11 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ ගණිත හා විද්‍යා දැනුම වර්ධනය කර ඔවුන්ව අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදානම් කිරීමේ අරමුණින් ගණිත-විද්‍යා වැඩමුළුවක් පැවැත්විණි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No Related Post